เทศบาลตำบลน้ำแพร่ จัดการประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสหกรณ์ดำริ หมู่ที่ 7 และ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสันขวาง หมู่ที่ 3และหมู่ที่ 4 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่...

คำขวัญตำบลน้ำแพร่

ถ้ำดอกคำลือเลื่อง
รุ่งเรืองเมืองเก่า
วัดพระเจ้าล้านทอง
เรืองรองเกษตร
เขตอนุรักษ์ป่าน้ำรู
เชิดชูวัฒนธรรม


  สำนักปลัดส.ต.อ.อดุลย์ กันธิยะ
ปลัดเทศบาลนายสุบิน อานนท์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลน.ส.ศศิภรณ์ ดวงดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางจรรยา แก้วคำมูล
นวก.เกษตรนายสายัณห์ สิทธิวงค์
นักจัดการงานทั่วไปนางวิไลภรณ์ สุรินรังษี
ผช.จพง.ธุรการนายจรัล ทองดี
ผช.นักทรัพยากรบุคคลนายชูเกียรติ ลิไชย
ผช.จพง.ธุรการนายปฐมพงค์ คำฟอง
ผช.จพง.พัฒนาชุมชนนายวิโรจน์ ฟองมูล
พนักงานขับรถนายนพพร ฟองศิริ
พนักงานจ้างทั่วไปนายโอภาส รัตนเลิศสกุล
คนงานทั่วไปนางชวนพิศ สาวะธรรม
แม่บ้าน

 

เทศบาลตำบลน้ำแพร่  

226 หมู่7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190   
หมายเลขโทรศัพท์ 053-474171 , 053-475589     

จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้ : 5
จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด : 8374
Copyright By Namphrae.org เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว