เทศบาลตำบลน้ำแพร่ จัดการประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสหกรณ์ดำริ หมู่ที่ 7 และ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสันขวาง หมู่ที่ 3และหมู่ที่ 4 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่...

คำขวัญตำบลน้ำแพร่

ถ้ำดอกคำลือเลื่อง
รุ่งเรืองเมืองเก่า
วัดพระเจ้าล้านทอง
เรืองรองเกษตร
เขตอนุรักษ์ป่าน้ำรู
เชิดชูวัฒนธรรม


  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนายสุบิน อานนท์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนหัวหน้ากองการศึกษาฯนางสาวเยาวลักษ์ เสาร์เปา
หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯนางสาวจิรวดี โรจนศิริกุล
ครูดูแลเด็กฯนางกัลยา อุปละ
ผช.ครูดูแลเด็กฯนางศรีทอง ครองมี
ผช.ครูดูแลเด็กฯนางสาวอัมรินทร์ สิงห์หัน
ผช.ครูดูแลเด็กฯนางสาววิไลวรรณ แสงมูล
ผช.ครูดูแลเด็กฯ

 

เทศบาลตำบลน้ำแพร่  

226 หมู่7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190   
หมายเลขโทรศัพท์ 053-474171 , 053-475589     

จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้ : 5
จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด : 8374
Copyright By Namphrae.org เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว